Respublikinė Infektologų draugija įkurta 1972 m. spalio 6 d. Jos įstatai patvirtinti 1975 m. spalio 2 d. Draugija perregistruota 1977 m. rugsėjo 27 d. Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymu Nr. 693. Atgavus Lietuvos nepriklausomybę, Lietuvos Infektologų draugija nutraukė ryšius su sovietine infektologų draugija ir nustojo galioti buvę įstatai. Todėl 1995 m. birželio 9 d. Palangoje įvykusioje Lietuvos infektologų konferencijoje buvo apsvarstyti ir priimti nauji įstatai. Jų projektą ruošė doc. E.Broslavskis, doc. J.Ūsaitis, doc. A.Ambrozaitis ir prof. P.Čibiras.

1 skirsnis. Bendrieji nuostatai.

1.1.      Lietuvos infektologų draugija (toliau – LID) yra savarankiška, savanoriška, visuomeninė profesinė, mokslinė-praktinė organizacija, kurios veikloje dalyvauja Lietuvos ir (ar) iš Lietuvos kilę užsienio infekcinių ligų gydytojai, pediatrai, gydytojai rezidentai, epidemiologai ir kiti visuomenės sveikatos specialistai, medicinos biologai, mikrobiologai bei parazitologai, turintys aukštąjį išsilavinimą – praktikai ir mokslininkai.

1.2.      LID veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau – Konstitucija), Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau – Civilinis kodeksas), Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymo (toliau – Asociacijų įstatymas) bei kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir savo veiklą grindžia viešumo, savivaldos, lygiateisiškumo, kitais demokratiniais principais bei  šiais įstatais.

1.3.      LID yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis savo pavadinimą, savo antspaudą bei sąskaitas bankuose. Pagal savo prievoles LID atsako visu jai priklausančiu turtu ir neatsako už savo narių prievoles, o nariai neatsako už LID prievoles.

1.4.      LID teisinė forma – asociacija.

1.5.      Sprendimą dėl LID buveinės adreso keitimo priima LID valdyba.

1.6.      LID veiklos laikotarpis yra neribotas.

1.7.      LID finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

2  skirsnis. LID veiklos tikslai, veiklos sritys ir rūšys.

2.1.      LID veiklos tikslai yra:

–          studijuoti infekcinių ligų, epidemiologijos mokslo pasiekimus Lietuvoje ir pasaulyje, diegti juos į medicinos praktiką;

–          kelti profesinę-mokslinę narių kvalifikaciją ir etiką;

–          įgyvendinti LID narių mokslinio ir praktinio darbo rezultatus;

–          vienyti praktikus ir mokslininkus, dirbančius infekcinių ligų, epidemiologijos, mikrobiologijos ir gretutinių specialybių srityse;

–          užmegzti ir plėtoti ryšius su kitų šalių bei tarptautinėmis gydytojų organizacijomis ir vietinėmis gydytojų specialistų  draugijomis;

–          rūpintis Lietuvos infekcinių ligų gydytojų ruošimu, tobulinimusi, jų atestacija bei licencijavimu;

–          teikti mokslinę ir praktinę pagalbą sveikatos apsaugos priežiūros institucijoms, ligoninėms ir poliklinikoms infekcinių ligų gydymo, diagnostikos ir profilaktikos srityse;

–          rengti ir leisti infekcinių ligų mokslo populiarinimo bei praktinės veiklos analizės leidinius;

–          padėti ginti LID narių profesinius ir socialinius interesus, derinant savo veiklą su Lietuvos gydytojų sąjungos pastangomis;

–          pristatyti draugijos narių darbus premijoms ir kitiems paskatinimams.

2.2.       LID veiklos sritys bei rūšys:

–          leidinių leidyba ir platinimas;

–          įvairios medžiagos rengimas, spausdinimas informaciniais, reklamos, tyrimų ir metodiniais tikslais;

–          elektroninė leidyba;

–          seminarų, konferencijų, parodų, vasaros stovyklų ir kitokių mokymo priemonių bei renginių organizavimas;

–          profesinių žinių apibendrinimas ir skleidimas;

–          profesinė, konsultacinė, mokymo bei švietimo veikla;

–          viešųjų ryšių veikla;

–          sveikatos priežiūros veikla;

–          narių interesų gynimas ir atstovavimas.

2.3.       Veiklą, kuri yra licencijuojama arba vykdoma gavus leidimus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, LID gali vykdyti tik gavusi atitinkamus leidimus ar licencijas.

3 skirsnis. LID teisės, pareigos ir veiklos ribojimai.

3.1.   LID turi teisę:

3.1.1.    steigti juridinius asmenis teisės aktų nustatyta tvarka;

3.1.2.    turėti atsiskaitomąsias sąskaitas bankuose įstatymų nustatyta tvarka;

3.1.3.    steigti filialus ir atstovybes šalyje ir užsienyje;

3.1.4.      stoti į kitas asociacijas, konfederacijas, įskaitant ir tarptautines, kurių tikslai ir veikla neprieštarauja Konstitucijai, Asociacijų įstatymui ar kitiems teisės aktams;

3.1.5.      sudarytis sandorius ir prisiimti įsipareigojimus;

3.1.6.      pirkti ar kitokiais įstatymų numatytais būdais įsigyti ir valdyti turtą;

3.1.7.      turėti kitų Lietuvos Respublikos įstatymais numatytų civilinių teisių ir pareigų, būti ieškovu ir atsakovu teisme;

3.1.8.      nustatyta tvarka gauti pinigus ir kitą turtą kaip paramą, paveldėti pagal testamentą, turėti rėmėjus;

3.1.9.      perleisti nuosavybės ar bet kokiomis kitomis teisėmis valdomą turtą ir lėšas, užtikrinti juo prievolių įvykdymą ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo ir disponavimo teises į jį tik tuo atveju, kai tuo siekiama įgyvendinti šiuose įstatuose nustatytus veiklos tikslus (įskaitant labdaros ir paramos tikslus, nustatytus šiuose įstatuose), jeigu tokie veiksmai neprieštarauja galiojančių Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimams;

3.1.10.  LID tikslų įgyvendinimui ir uždavinių sprendimui, sudaryti nuolatinius ar laikinus komitetus, specialistų komisijas, darbo grupes ir kt.

3.2.   LID privalo:

3.2.1.      laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, kitų teisės aktų;

3.2.2.      vesti buhalterinę apskaitą;

3.2.3.      teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikti informaciją valstybės ar savivaldos institucijoms;

3.2.4.      teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas bei kitokias privalomas įmokas;

3.2.5.      kaip paramą gautus pinigus ir kitą turtą naudoti juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė ir jei jie atitinka LID įstatuose nustatytus tikslus;

3.2.6.      kaip paramą gautus pinigus laikyti atskiroje sąskaitoje, taip pat sudaryti išlaidų sąmatą, jei tai numatyta teisės aktuose arba pinigus davęs asmuo to reikalauja;

3.2.7.      praktinę veiklą orientuoti ir vykdyti atsižvelgiant į LID narių interesus, jeigu jie atitinka LID tikslus ir neprieštarauja LID įstatams;

3.2.8.      savo buveinėje, taip pat savo filialų ir atstovybių buveinėse turėti visų LID narių sąrašą, su kuriuo turi teisę susipažinti kiekvienas LID narys.

3.3.   LID draudžiama:

3.3.1.      neatlygintinai perduoti LID turtą nuosavybėn bet kokiam asmeniui, išskyrus atvejus, kai turtas yra perduodamas labdaros ar paramos tikslais, nustatytais šiuose įstatuose pagal Labdaros ir paramos įstatymą;

3.3.2.      mokėti LID nariui išmokas iš pelno dalies ar perduoti likviduojamos LID turto dalį, viršijančią stojamąjį nario įnašą ar mokestį;

3.3.3.      bet kokia forma skirstyti LID turtą ir lėšas, įskaitant pelną, LID ir (ar) jos valdymo organų nariams, draugijoje darbo sutarties pagrindu dirbantiems asmenims, išskyrus atvejus, kai yra mokamas darbo užmokestis, kitos su darbo teisiniais santykiais susijusios išmokos ir kai autorinės sutarties pagrindu mokamas autorinis atlyginimas, atlyginama už suteiktas paslaugas ar parduotas prekes;

3.3.4.      suteikti paskolas, įkeisti LID turtą (išskyrus atvejus, kai turtas įkeičiamas LID prievolėms užtikrinti), garantuoti, laiduoti ar kitaip užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų ir kai Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys arba Lietuvos Respublikos įstatymai ar jų pagrindu priimti kiti teisės aktai numato kitaip;

3.3.5.      skolintis iš kitų asmenų, mokant neprotingai dideles palūkanas;

3.3.6.      pirkti prekes ir paslaugas už akivaizdžiai per didelę kainą;

3.3.7.      parduoti LID turtą už akivaizdžiai per mažą kainą;

3.3.8.      steigti juridinį asmenį, kurio civilinė atsakomybė už juridinio asmens prievoles yra neribota, arba būti jo dalyviu;

3.3.9.      vykdyti valstybės ar savivaldybių, jų institucijų ar pareigūnų bei valstybės tarnautojų viešojo administravimo funkcijas, jeigu to nenumato kiti įstatymai;

3.3.10.  vykdyti profesinių sąjungų, religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų bei pagal jų kanonus, statutus ar kitas normas tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigtų juridinių asmenų, kredito unijų ir kitų juridinių asmenų, kurie yra kitos teisinės formos, funkcijas, jei šias funkcijas pagal įstatymų nuostatas gali vykdyti tik tam tikros teisinės formos juridiniai asmenys.

4 skirsnis. LID nariai, jų teisės ir pareigos.

4.1.      LID gali būti tikrieji ir garbės nariai.

4.2.      LID tikruoju nariu gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai bei iš Lietuvos kilę užsienyje gyvenantys infekcinių ligų gydytojai, pediatrai, gydytojai rezidentai, epidemiologai ir kiti visuomenės sveikatos specialistai, medicinos biologai ir mikrobiologai bei parazitologai, pripažįstantys šiuos įstatus, mokantys nustatyto dydžio nario mokestį.

4.3.      Minimalus LID narių skaičius – trys tikrieji nariai. Narys gali būti kelių asociacijų nariu.

4.4.      Visi tikrieji nariai turi lygias teises.

4.5.      LID tikrieji nariai yra savarankiški savo ūkinėje, ekonominėje ir kitose veiklose.

4.6.      LID garbės nariu gali būti ypatingai nusipelnęs asmuo, kuriam garbės nario vardą suteikia LID valdyba.

4.7.      LID tikrieji nariai turi teisę:

4.7.1.      dalyvauti ir balsuoti LID suvažiavimuose, krašto draugijose;

4.7.2.      rinkti ir būti išrinktais į LID valdymo organus;

4.7.3.      naudotis LID teikiamomis paslaugomis;

4.7.4.      susipažinti su LID dokumentais ir gauti visą LID turimą informaciją apie jos veiklą;

4.7.5.      naudotis LID sukaupta informacija;

4.7.6.      dalyvauti ruošiant ir vykdant LID programas, projektus ir renginius;

4.7.7.      bet kada išstoti iš LID;

4.7.8.      apskųsti teismui LID suvažiavimo ir kitų organų priimtus sprendimus;

4.7.9.      susipažinti su LID narių sąrašu;

4.7.10.  kitas teisės aktuose ir įstatuose nustatytas teises.

4.8.      LID tikrasis narys privalo:

4.8.1.      pripažinti ir laikytis šių įstatų ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų;

4.8.2.      vykdyti LID suvažiavimo ir LID valdymo organų priimtus sprendimus bei įpareigojimus;

4.8.3.      nustatyta tvarka mokėti stojamąjį, nario ir kitus mokesčius;

4.8.4.      saugoti jam atskleistas LID ir jos narių paslaptis;

4.8.5.      teikti LID informaciją bei kitą pagalbą, būtiną jos tikslams įgyvendinti.

4.9.       LID garbės nariai turi visas išdėstytas teises, išskyrus tai, kad garbės nariai yra atleisti nuo stojamojo mokesčio ir kitų mokesčių, neturi balsavimo teisės ir neturi teisės būti išrinkti į jokius organus ar užimti pareigas LID. LID garbės narys turi teisę dalyvauti suvažiavime svečio teisėmis.

4.10.   LID rėmėjais gali būti visi fiziniai ir juridiniai asmenys, pritariantys LID tikslams bei veiklai ir savarankiškai, teisėtai remiantys ją finansiškai.

5 skirsnis. Naujų narių priėmimo, jų išstojimo ir pašalinimo iš LID tvarka bei sąlygos.

5.1.      Dėl tikrųjų narių priėmimo į LID sprendžia valdyba, gavusi raštišką asmens prašymą bei dokumentus, patvirtinančius įstatų 4.2 punkte numatytus kriterijus.

5.2.      Apie LID valdybos sprendimą kandidatas į narius informuojamas raštu. LID tikruoju nariu tampama valdybai priėmus sprendimą dėl naujo nario priėmimo ir tik sumokėjus stojamąjį nario mokestį. Valdyba, priimdama sprendimą dėl naujo nario priėmimo, tuo pačiu sprendimu priskiria jį atitinkamai LID krašto draugijai, atsižvelgiant į nario darbo vietą.

5.3.       LID nariai turi teisę išstoti iš draugijos raštu pateikę prašymą LID valdybai. Tokiu atveju narystė nutraukiama nuo pareiškimo gavimo dienos.

5.4.      LID valdybos sprendimu narys gali būti pašalintas, jeigu:

5.4.1.      sistemingai pažeidinėja šiuos įstatus;

5.4.2.      sąmoningai kliudo LID siekti užsibrėžtų tikslų;

5.4.3.      viršija jam suteiktus įgaliojimus;

5.4.4.      1 (vienerius) metus nemoka nario mokesčio ir nėra atleistas nuo mokesčio mokėjimo;

5.4.5.      nusižengia gydytojo etikai;

5.4.6.      pažeidžia Lietuvos Respublikos teisės aktus ir dėl to yra daroma žala LID ar jos prestižui.

5.5.      Skundus ir prašymus dėl neteisėto pašalinimo iš LID svarsto ir sprendžia LID suvažiavimas.

5.6.      Savanoriškai išstoję nariai, privalo padengti nario mokesčio įsiskolinimą (jeigu toks yra) iki pareiškimo apie išstojimą pateikimo LID valdybai datos.

5.7.      Pašalinti arba savanoriškai išstoję iš LID nariai, neturi teisės pretenduoti į LID turtą, stojamuosius, einamuosius nario mokesčius, tikslinius įnašus, t.y. jie nėra grąžinami.

5.8.      LID narių sąrašą tvarko LID valdyba.

6 skirsnis. LID stojamųjų įnašų ir narių mokesčių mokėjimo tvarka.

6.1.       Visi LID nariai moka stojamuosius įnašus ir periodinius mokesčius, kurių dydį ir mokėjimo tvarką nustato LID suvažiavimas bei tvirtina atskiru dokumentu.

6.2.       Nuo nario mokesčio atleidžiami asmenys, kuriems tokią teisę suteikia LID suvažiavimas.

7 skirsnis. LID organai.

7.1.       Aukščiausias LID organas – suvažiavimas, turintis visas visuotinio narių susirinkimo teises.

7.2.       LID valdymo organai:

7.2.1.      kolegialus valdymo organas yra LID valdyba.

7.2.2.      vienasmenis valdymo organas yra LID pirmininkas.

7.3.       LID kontrolės organas – revizijos komisija.

7.4.       Visi LID organų sprendimai skundžiami teismui įstatymų nustatyta tvarka.

8 skirsnis. LID suvažiavimas, jo kompetencija, sušaukimo ir sprendimų priėmimo tvarka

8.1.       LID suvažiavimo kompetencija:

8.1.1.      keičia įstatus;

8.1.2.      renka ir atšaukia LID valdybos narius;

8.1.3.      renka ir atšaukia LID revizijos komisiją;

8.1.4.      renka etikos komisijos narius;

8.1.5.      tvirtina praėjusių finansinių metų metinę finansinę ataskaitą ir veiklos ataskaitą, svarsto valdybos bei revizijos komisijos ataskaitas;

8.1.6.      priima sprendimą dėl LID pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);

8.1.7.      sprendžia kitus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir šiuose įstatuose nustatytus klausimus, kurie nepriskirti kitų organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organo funkcijos.

8.2.       LID suvažiavimo sušaukimo tvarka:

8.2.1.      Eilinį LID suvažiavimą šaukia ir organizuoja LID valdyba vieną kartą metuose ne vėliau kaip praėjus 4 (keturiems) mėnesiams po finansinių metų pabaigos.

8.2.2.      Apie šaukiamą suvažiavimą LID nariai informuojami raštu (registruotu laišku ar pasirašytinai, o esant LID nario raštiškam prašymui – elektroniniu paštu ar faksu) ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų iki suvažiavimo. Pranešime turi būti nurodyta suvažiavimo data, vieta, laikas, numatoma darbotvarkė bei siūlomų sprendimų projektai.

8.2.3.      Suvažiavimas neturi teisės svarstyti ir priimti sprendimus darbotvarkėje neskelbtais klausimais, nebent suvažiavime dalyvautų visi nariai.

8.2.4.      Ne mažiau kaip 1/10 LID narių siūlymu, pateiktu raštu ne vėliau kaip prieš 20 (dvidešimt) dienų iki paskelbtos suvažiavimo dienos, į suvažiavimo darbotvarkę įtraukiami jų siūlomi papildomi darbotvarkės klausimai ir sprendimo projektai, o LID nariai apie pakeitimus informuojami įstatų 8.2.2 punkte nurodytu būdu ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) dienų iki suvažiavimo.

8.2.5.      Neeilinis suvažiavimas šaukiamas ne mažiau kaip 1/10 LID narių reikalavimu arba valdybos sprendimu.

8.2.6.      Suvažiavimas gali būti šaukiamas nesilaikant šiuose įstatuose nustatytų terminų, jeigu visi LID nariai su tuo raštu sutinka.

8.2.7.      Suvažiavimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi LID narys ar valdymo organas.

8.3.       Suvažiavime dalyvauja LID narių atstovai – delegatai, kuriuos į suvažiavimą deleguoja LID krašto draugijos valdybos įstatų 8.4. punkte nustatyta tvarka. Kiekviena krašto draugijos valdyba deleguoja 1 (vieną) delegatą į suvažiavimą. Deleguojamas delegatas turi tiek balsų, keliems atitinkamos krašto draugijos nariams jis atstovauja.

8.4.       Delegatų delegavimo į suvažiavimą tvarka:

8.4.1.      Delegatai renkami kiekvienam suvažiavimui atskirai. Delegatu gali būti tik LID tikrasis narys;

8.4.2.      LID krašto draugijos valdyba priima sprendimą dėl konkretaus asmens delegavimo į suvažiavimą, atsižvelgdama į toje krašto draugijai priklausančių narių nuomonę;

8.4.1.       LID nariai, gavę pranešimą apie šaukiamą suvažiavimą, privalo ne vėliau kaip likus 20 (dvidešimt) dienų iki suvažiavimo raštu (registruotu laišku ar pasirašytinai, o esant LID nario raštiškam prašymui – elektroniniu paštu ar faksu)  informuoti LID krašto draugijos valdybą, kurį narį sutinka skirti atstovu ir deleguoti į suvažiavimą. Deleguojamas daugiausia LID narių siūlymų surinkęs narys. Jei yra keletas asmenų, surinkusių po lygiai atitinkamos krašto draugijos narių siūlymų, tai krašto draugijos valdyba iš šių daugiausia siūlymų surinkusių asmenų renka delegatą ir jos sprendimas yra lemiamas;

8.4.2.      Krašto draugijos valdyba ne vėliau kaip likus 10 (dešimt) dienų iki suvažiavimo informuoja delegatą, turėsiantį atstovauti nariams LID suvažiavime.

8.5.  Suvažiavimas laikomas įvykusiu, jei jame dalyvauja  visi LID suvažiavimo delegatai.

8.6.  Jeigu kvorumo nėra, ne anksčiau kaip praėjus 5 (penkioms) dienoms ir ne vėliau kaip praėjus 20 (dvidešimt) dienų nuo neįvykusio suvažiavimo dienos šaukiamas pakartotinis suvažiavimas šių įstatų 8.2.2. punkte nurodyta tvarka. Pakartotinis suvažiavimas turi teisę priimti sprendimus tik neįvykusios darbotvarkės klausimais ir jam netaikomas kvorumo reikalavimas.

8.5.  Sprendimai, išskyrus dėl LID įstatų pakeitimo ar papildymo, dėl LID pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo), priimami paprasta balsų dauguma, t.y. sprendimas laikomas priimtu, kai balsuojant už jį daugiau dalyvaujančių delegatų balsų yra „už“ negu „prieš“ (asmenys balsuodami susilaikę, neskaičiuojami – jie laikomi balsuojant nedalyvavusiais asmenimis). Sprendimams priimti dėl LID įstatų pakeitimo ar papildymo, dėl LID pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo) reikia ne mažiau kaip 2/3 suvažiavime dalyvaujančių LID delegatų balsų.

8.6.  LID suvažiavimo sprendimai priimami atviru balsavimu, išskyrus atvejus, kai slapto balsavimo reikalauja ne mažiau kaip 1/2 suvažiavime dalyvaujančių LID delegatų.

8.7.  Suvažiavimai protokoluojami. Protokolą pasirašo suvažiavime išrinkti pirmininkaujantis ir sekretorius. Suvažiavimui pasibaigus, protokolą ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų pasirašo suvažiavimo pirmininkas ir sekretorius. Prie protokolo turi būti pridėtas suvažiavime dalyvavusių delegatų sąrašas, kuriame nurodytas kiekvieno delegato turimas balsų skaičius kartu su šių delegatų parašais.

9 skirsnis. LID valdyba, jos kompetencijas, sušaukimo ir sprendimų priėmimo tvarka.

9.1.   LID valdyba yra kolegialus valdymo organas, kuris vadovauja LID veiklai laikotarpiui tarp suvažiavimų.

9.2.   LID valdybos rinkimo ir atšaukimo tvarka:

9.2.1.      LID valdybą sudaro 9 (devyni) nariai renkami iš tikrųjų narių tarpo 5 (penkerių) metų laikotarpiui.  5 LID valdybos nariai yra krašto draugijos valdybos pirmininkai, likę 4 LID valdybos nariai renkami iš LID narių tarpo.

9.2.2.      Kiekvienas LID narys turi teisę iškelti savo kandidatūrą į LID valdybą. Apie tai jis turi raštu pranešti LID valdybai ne vėliau kaip prieš 45 (keturiasdešimt penkias) dienas iki suvažiavimo. Jei šiame punkte nustatyta tvarka kandidatūras iškėlę LID nariai neišrenkami ar jų nepakanka, kandidatai siūlomi LID suvažiavime.

9.2.3.      Vienas iš valdybos narių turi būti valdybos pirmininkas. Valdybos nario ir pirmininko kadencijų skaičius neribojamas.

9.2.4.      Išrinktais laikomi kandidatai, surinkę daugiausia balsų. LID valdyba savo veiklą pradeda pasibaigus jos narius išrinkusiam suvažiavimui. Jeigu renkami pavieniai valdybos nariai, jie renkami tik iki veiksiančios valdybos kadencijos pabaigos.

9.2.5.      Anksčiau laiko atsistatydinus valdybos nariui, likusiam kadencijos laikui valdybos narį renka artimiausias suvažiavimas.

9.2.6.      Suvažiavimas gali atšaukti visą valdybą arba pavienius jos narius nepasibaigus jos kadencijai.

9.3.   Asmuo nustoja eiti valdybos nario pareigas, kai:

9.3.1.      įteikia rašytinį pranešimą apie ketinimą atsistatydinti nuo prašymo gavimo dienos ar;

9.3.2.      yra atšaukiamas iš valdybos suvažiavimo sprendimu.

9.4.   LID valdybai vadovauja LID valdybos pirmininkas, kuris kartu yra ir LID pirmininkas. Valdybos pirmininką iš valdybos narių tarpo renka valdyba.

9.5.   LID valdybos kompetencija:

9.5.1.      šaukia ir organizuoja LID suvažiavimus;

9.5.2.      nustato LID tikslus ir pagrindinius uždavinius;

9.5.3.      užtikrina ir kontroliuoja suvažiavimo priimtų sprendimų vykdymą, LID pirmininko veiklą;

9.5.4.      priima sprendimus dėl naujų narių priėmimo ir narių šalinimo iš LID, garbės nario vardo suteikimo, tvarko LID narių sąrašą;

9.5.5.      tvirtina LID mokos fondą, struktūrą, darbo reglamentą ir pareiginius nuostatus;

9.5.6.      svarsto LID finansinę ataskaitą, veiklos ataskaitą ir pateikia ją tvirtinti suvažiavimui; tvirtina ateinančių metų biudžetą ir projektus;

9.5.7.      priima sprendimą dėl filialų ir (ar) atstovybių bei jų veiklos nutraukimo, tvirtina filialų ir (ar) atstovybių nuostatus, skiria ir atšaukia filialų ir (ar) atstovybių valdymo organus;

9.5.8.      priima sprendimus dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;

9.5.9.      renka valdybos pirmininką, pavaduotoją, sekretorių, iždininką;

9.5.10.  sprendžia kitus veiklos klausimus, jei tai neprieštarauja teisės aktams bei šiems įstatams.

9.6.       Valdyba negali priimti sprendimų priskirtų LID suvažiavimo kompetencijai.

9.7.       LID valdybos posėdžių tvarka:

9.7.1.      LID valdybos posėdžiai turi būti rengiami ne rečiau kaip kartą per metus.

9.7.2.      LID valdybos posėdžius šaukia valdybos pirmininkas, informuodamas valdybos narius raštu (registruotu laišku ar pasirašytinai, o esant valdybos nario raštiškam prašymui– elektroniniu paštu ar faksu) ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) dienų iki posėdžio bei pateikia darbotvarkę. Valdyba šaukiama ir tuomet, kai to raštu reikalauja nors vienas valdybas narys ir nurodo svarstytiną klausimą. Šis reikalavimas privalo būti įvykdytas per 7 (septynias) dienas.

9.7.3.      LID valdybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 valdybos narių, o teisėtais laikomi sprendimai, už kuriuos balsuoja ne mažiau kaip pusė dalyvaujančių narių. Visi nariai turi lygias balsavimo teises. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamas yra valdybos pirmininko balsas.

9.7.4.      LID valdybos posėdžiai yra protokoluojami. Pasibaigus posėdžiui, protokolą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas pasirašo valdybos posėdžio pirmininkas ir sekretorius.

10 skirsnis. LID pirmininkas, jo kompetencija.

10.1.   LID pirmininkas yra vienasmenis valdymo organas. Valdybos pirmininkas per se yra ir LID pirmininkas.

10.2.   LID pirmininko kompetencija:

10.2.1.  organizuoja ir vadovauja LID darbui, organizuoja savanorišką darbą;

10.2.2.  atstovauja LID teisme, valdžios ir valdymo organuose, santykiuose su fiziniais ir juridiniais asmenimis, o taip pat oficialiuose ir dalykiniuose santykiuose su valstybinėmis institucijomis ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis, kitomis Lietuvos Respublikos ir kitų šalių asociacijomis;

10.2.3.  veikia LID vardu ir vienvaldiškai sudaro sandorius;

10.2.4.  priima į darbą ir atleidžia darbuotojus;

10.2.5.  atidaro ir uždaro sąskaitas bankų įstaigose;

10.2.6.  išduoda įgaliojimus vykdyti toms funkcijoms, kurios yra jo kompetencijoje;

10.2.7.  atsako už finansinės ataskaitos bei LID veiklos ataskaitos sudarymą;

10.2.8.  atsako už informacijos ir dokumentų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui;

10.2.9.  atlieka kitas teisės aktuose ir įstatuose nustatytas funkcijas;

10.3.   LID pirmininkui nesant, jo funkcijas vykdo LID pirmininko potvarkiu (įsakymu) paskirtas valdybos pirmininko pavaduotojas.

11 skirsnis. LID krašto draugijos.

11.1.   Pagrindinės LID darbo grandys yra Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio krašto draugijos. Vienas LID narys gali priklausyti tik vienai krašto draugijai. LID nariai krašto draugijoms priskiriami valdybos sprendimu.

11.2.   Krašto draugijoms vadovauja krašto draugijų valdybos, kurias sudaro 3 (trys) nariai. Krašto draugijos valdybos narius ir iš jų tarpo valdybos pirmininką renka atitinkamos krašto draugijos nariai, iš toje krašto draugijai priskirtų LID narių. Krašto draugijos valdybos pirmininkas yra ir LID valdybos narys.

11.3.   Krašto draugijos valdyba:

11.3.1.  organizuoja LID sprendimų įgyvendinimą, darbą atitinkamuose draugijos kraštuose;

11.3.2.  teikia LID valdybai pasiūlymus dėl krašto draugijos teritorijoje kylančių klausimų, problemų;

11.3.3.  rūpinasi LID finansine parama iš viešųjų, valstybinių ir privačių įstaigų, įmonių ir organizacijų;

11.3.4.  teikia LID valdybai savo veiklos ataskaitas;

11.3.5.  vykdo kitas LID valdybos pavestas funkcijas.

12 skirsnis. Dokumentų ir kitos informacijos apie LID veiklą pateikimo nariams tvarka.

12.1. LID praėjusių finansinių metų veiklos ataskaitą rengia LID pirmininkas.

12.1. LID praėjusių finansinių metų veiklos ataskaitoje turi būti nurodyta:

12.1.1.  informacija apie LID veiklą, įgyvendinant įstatuose nustatytus veiklos tikslus;

12.1.2.  LID narių skaičius finansinių metų pabaigoje;

12.1.3.  metinė finansinė atskaitomybė;

12.1.4.  samdomų LID darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje;

12.1.5.  kita LID suvažiavimo nustatyta informacija.

12.2.   LID veiklos ataskaita yra vieša, saugoma LID buveinėje ir su ja turi teisę susipažinti kiekvienas LID narys bei kiekvienas fizinis ar juridinis asmuo.

12.3.   Kitų dokumentų ir kitos informacijos apie LID veiklą pateikimo nariams tvarka bus patvirtinta LID valdybos sprendimu.

12.4.   Jeigu LID narys keičia savo adresą, jis privalo pranešti LID valdybai apie šį pakeitimą. To nepadarius, senuoju adresu išsiųstas pranešimas ar kitas dokumentas bus laikomas įteiktu tinkamai.

13 skirsnis. LID pranešimų ir skelbimų paskelbimo tvarka, pagal kurią skelbiama vieša informacija.

13.1.   LID pranešimai ir skelbimai, kurie pagal įstatymus ar LID valdymo organų sprendimus turi būti skelbiami viešai, yra skelbiami dienraštyje „Lietuvos žinios“.

14 skirsnis. LID įstatų keitimo tvarka.

14.1.     LID įstatai gali būti pakeisti suvažiavimo sprendimu, priimtu 2/3 susirinkime dalyvaujančių LID delegatų balsų dauguma. Pakeistus LID įstatus pasirašo valdymo organas arba suvažiavimo įgaliotas asmuo.

14.2.     Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre.

15 skirsnis. LID filialų, atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo tvarka.

15.1.    LID turi teisę steigti filialus ir (ar) atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse. Filialų ir (ar) atstovybių skaičius yra neribojamas.

15.2.     Filialus ir (ar) atstovybės steigia, nutraukia jų veiklą, tvirtina nuostatus, skiria ir atšaukia valdymo organus LID valdyba.

16 skirsnis. LID lėšų ir pajamų naudojimo, taip pat LID veiklos kontrolės tvarka

16.1.  LID nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, transporto priemonės, įrengimai ir kitas šiuose įstatuose numatytai veiklai reikalingas turtas, kuris gali būti įsigytas iš šio skirsnio 2 punkte nustatytų šaltinių lėšų, bei piniginės lėšos.

16.2. LID pajamų šaltiniai:

16.2.1. narių stojamieji įnašai, narių mokesčiai ir tiksliniai įnašai;

16.2.2. valstybės ir savivaldybių tikslinės paskirties lėšos ir turtas;

16.2.3. Lietuvos bei užsienio fizinių ir juridinių asmenų parama, neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas;

16.2.4. palikimai, pagal testamentą tenkantys LID;

16.2.5. LID įsteigtų juridinių asmenų pelnas;

16.2.6. kredito įstaigų palūkanos, mokamos už jose esančias lėšas;

16.2.7. kitos pajamos.

16.3.  LID turtas ir lėšos naudojami įstatuose nurodytiems tikslams įgyvendinti, ilgalaikiam turtui, inventoriui įsigyti ir eksploatuoti, leidybinei veiklai, konferencijų, suvažiavimų organizavimui, korespondencijai, ūkinei organizacinei veiklai, Lietuvos medicinai naudingom iniciatyvoms remti.

16.4.  LID iždininkas prižiūri ir kontroliuoja kasdieninį LID lėšų tvarkymą. LID iždininkas kasmet pateikia valdybai kalendorinių metų finansinės veiklos apyskaitą.

16.5.  LID buhalterinė ir finansinė apskaita ir atskaitomybė sudaroma ir tvirtinama laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytos tvarkos.

16.6.  LID finansinę atskaitomybę tvirtina suvažiavimas.

16.7.  LID finansinės veiklos kontrolę vykdo revizijos komisija, kurią 5 (penkerių) metų laikotarpiui renka suvažiavimas. Revizoriumi negali būti LID valdybos nariai ir asmenys, kuriuos su LID valdybos nariais sieja artimi giminystės ar svainystės ryšiai (tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), sutuoktiniai, broliai, seserys, taip pat sutuoktinių broliai, seserys, tėvai ir vaikai).

16.8.  LID  revizijos komisija:

16.8.1.  kasmet tikrina finansinę LID atskaitomybę ir kitus buhalterinės ir finansinės veiklos dokumentus ir pateikia suvažiavimui tvirtinti;

16.8.2.  suvažiavimo ar valdybos pavedimu atlieka buhalterinius patikrinimus;

16.8.3.  artimiausiame suvažiavime susirinkime pateikia patikrinimų ataskaitą ir praneša apie visus patikrinimų metu nustatytus pažeidimus;

16.8.4.  saugo LID paslaptis, kurias sužino, kontroliuodama LID veiklą.

16.9.  LID valdymo organai privalo pateikti revizoriui jo reikalaujamus finansinius ir buhalterinius dokumentus.

16.10.  Revizorius įstatymų nustatyta tvarka atsako už LID veiklos trūkumų nuslėpimą.

17 skirsnis. Baigiamosios nuostatos.

17.1.   Šiuos įstatuose neaptarti klausimai sprendžiami LID veiklą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

17.2.   Šie įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre.

Įstatai patvirtinti 2011 m. vasario  9  d. įvykusiame LID suvažiavime.

Įstatai pasirašyti 2011 m.  vasario  10  d.

Suvažiavimo įgaliotas asmuo,

Arvydas Ambrozaitis